منوی اصلی
 
 ضوابط

محدوده خدماتي پيشنهادي طرح تفصيلي :
محدوده خدماتي پيشنهادي طرح تفصيلي علاوه بر محدوده طرح جامع، شهركهاي الحاق شده به محدوده طرح جامع را نيز شامل مي‌شود. و بعد  از تصويب نهايي طرح تفصيلي ملاك عمل شهرداري و ساير ارگانهاي دست اندر كار توسعه و عمران خواهد بود. بنابراين ضوابط ساخت و ساز و احداث بنا كه در بخشهاي مختلف گزارش ضوابط و مقررات ارائه شده است، در محدوده خدماتي پيشنهادي طرح تفصيلي قابل اجرا مي‌باشد.

محدوده استحفاظي شهر تبريز :
محدوده استحفاظي شهر تبريز در چارچوب طرح جامع تعيين گرديده است. با عنايت به اينكه طرح توسعه و عمران (جامع شهر ضوابطي را جهت اجرا در حوزه استحفاظي پيشنهاد نموده است، لذا ضوابط طرح جامع در محدوده استحفاظي ارائه مي‌شود :

1- هرگونه اقدامي جهت تغيير وضعيت موجود اراضي واقع در محدوده استحفاظي مستلزم احراز مالكيت يا ارائه مجوز قانوني براي زمينهاي منابع ملي است .

2- تفكيك اراضي واقع در محدوده كنوني روستاهاي واقع در حوزه استحفاظي ، به منظور ايجاد ساختمانهاي مسكوني، بر مبناي عرف محل (هر روستا) امكانپذيراست.

3- تفكيك اراضي كشاورزي واقع در محدوده استحفاظي فقط بر اساس قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، مصوب 31/3/74 مجلس شوراي اسلامي امكانپذير است.

4- تفكيك اراضي واقع در محدوده كنوني روستاهاي واقع در حوزه استحفاظي ، به منظور ايجاد ساختمانهاي غير مسكوني مورد نياز روستا اعم از تجاري، انبار، آموزشي، بهداشتي و ديگر استفاده‌هاي مشابه بلامانع است. حدود مورد نياز و حداقل مساحت زمين توسط سازمانها و ادارات ذي ربط تعيين مي‌گردد. در غير اين صورت نظر شوراي ده لازم الاجرا مي‌باشد (اعمال ضوابط و مقررات طرحهاي هادي روستايي براي روستاهاي داخل حريم شهر (محدوده استحفاظي ) كه داراي طرح هادي باشند الزامي است).

5- تفكيك اراضي غير كشاورزي واقع در محدوده استحفاظي براي فعاليتهاي مرغداري و دامپروري به ميزان حداقل 5000 متر مربع بلامانع است. تشخيص غير كشاورزي بودن زمين با سازمان جهاد كشاورزي استان است.

6- حداقل فاصله تأسيسات مرغداري و دامپروري از محدوده طرح جامع 5/2 كيلومتر است.

7- در اراضي كشاورزي واقع در محدوده استحفاظي ، احداث انبار براي حفظ وسائل كار و نگهداري موقت برخي از توليدات به مساحت حداكثر 100 متر مربع بلامانع است.

8- ايجاد هر گونه تأسيسات صنعتي و توليدي در اراضي واقع در محدوده استحفاظي ممنوع است.

9- براي تفكيك اراضي و احداث بنا رعايت حريم جاده‌ها، رودخانه‌ها، نهرها ، مسيل‌ها، قنوات، چاههاي آب، خطوط و پايه‌هاي انتقال نيرو، خطوط و شبكه‌هاي مخابراتي، لوله‌هاي انتقال نفت و گاز، پلها و تونلهاي واقع در مسير جاده‌ها ، لوله‌ها و كانالهاي مربوط به شبكه‌هاي آبرساني ، خطوط آهن و ... ساير تأسيساتي كه داراي حريم مي‌باشند الزامي است. حدود حريم مربوط را سازمانها و ادارات ذي ربط تعيين مي‌نمايند.

با توجه به مفاد ماده صد قانون شهرداريها مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي وشروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

از طرفي پروژه‌هايي از قبيل كارگاه و كارخانه و تأسيسات عمومي نظير تأسيسات آب، برق، گاز و پمپ بنزين و ... در حوزه استحفاظي اجرا مي‌گردد.

دستگاههاي اجرايي ذيربط قبل از هر گونه اقدام عمراني بايد به دريافت پروانه ساختماني اقدام نمايند . در غير اين صورت پرونده تخلف ساختماني مربوطه در كميسيون ماده صد مطرح و به شرح زير اتخاذ تصميم خواهد شد :

1- چنانچه تأسيسات احداثي، حرايم راه، برق، گاز، لوله و كانالهاي آب و ساير تأسيسات عمومي و همچنين اصول ايمني، فني و بهداشتي را رعايت نموده باشند بر اساس تبصره چهار ذيل ماده صد رسيدگي مي‌گردد .

2- كليه تأسيسات عمومي بالخصوص تأسيسات دولتي داراي ارزش سرقفلي نبوده و جريمه آنها با ارزش معاملاتي تعيين تكليف خواهند شد.

3- تأسيساتي از قبيل مخازن هوايي و زميني و باير زميني مربوط به آب و گاز و نفت و بنزين و همچنين تأسيسات نيرو گاهي و ايستگاهاي تبديل ولتاژ كه در محوطه باز احداث مي‌گردند، زير بنا محسوب نمي‌گردند.

4- 50 درصد محوطه باز اينگونه تأسيسات بعنوان فضاي سبز و بقيه به عنوان راه دسترسي و پاركينگ منظور خواهد شد.

ضوابط احداث منطقه حوزه استحفاظي:
به استناد بند 6 صورتجلسه مورخ 17/10/70 كميسيون ماده پنج ضوابط احداث در منطقه صنعتي حوزه استحفاظي شهر به شرح زير ابلاغ گرديده است.

پ – كل فضاي باز نبايد كمتر از 70% عرصه و احداثي حداكثر در 30% عرصه مورد نظر و حداكثر در يك طبقه با رعايت كليه حرائم قانوني خواهد بود.

ت – حداقل مساحت تفكيك در اين نوع اراضي 1000 متر مربع مي‌باشد.

ث – ديوارهاي مجاور ساير قطعات با مصالح بنايي و حداكثر 2 متر و اضلاع مشرف به معابر با حصاري توري و نرده به ارتفاع 2 متر و يا يك متر ديوار با مصالح بنايي و بقيه با حصار توري و نرده خواهد بود

ج – احداث بنا بايستي در منتهي اليه ملك نسبت به معابر و با رعايت فاصله پنج متر از طرف محدوده زمين انجام پذيرد.

توضيح اينكه در املاك فاقد سند ششدانگ طبق حدود اعلامي از طرف مالك و با اخذ تعهد از وي مبني بر پاسخگويي به ادعاي اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه مالكيت خواهد بود.

به استناد بخشنامه شماره 3/9713 – 23/3/75 احداث ساختمان اداري واحدهاي صنعتي در دو طبقه و با احتساب در 30% سطح اشغال بلامانع اعلام شده است.

ماده 18 - كليه احداث كنندگان شهرهاي جديد و شهركهاي مسكوني در تمام نقاط كشور و در داخل وخارج از حريم قانوني شهرها، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ، موسسات دولتي ، غير دولتي ، نهادها و كارخانه ها مكلفند همزمان با تهيه و آماده سازي زمين يا ساخت واحدهاي مسكوني و صنعتي به تناسب تعداد و سطح زيربناي اين گونه واحدها نسبت به احداث و تامين فضاي آموزشي و پرورشي مورد نياز در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهاي مصوب ، به طور مستقيم يا با پرداخت هزينه مربوط به سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس ، بر طبق نظر شوراي شهرستان يا منطقه اقدام نمايند.