منوی اصلی
 
 نحوه تجدید

تجديد پروانه هاي ساختماني :
در صورتي كه به هر دليلي عمليات ساختماني در مدت اعتبار پروانه و تمديدهاي آن به اتمام نرسد شهرداري مي تواند نسبت به تجديد پروانه با رعايت ضوابط و مقررات زمان صدور پروانه و زمان مراجعه نسبت به تجديد اعتبار پروانه اقدام نمايد .

نحوه محاسبه عوارض تجديد پروانه هاي ساختماني :
تجديد اعتبار سال اول ، عوارض معادل مابه التفاوت عوارض وصولي در زمان صدور پروانه ساختماني و زمان تجديد به اضافه 10 % عوارض پرداخت شده قبلي تعيين مي گردد .

تجديد اعتبار سالهاي دوم به بعد به ازاي هر سال تجديد عوارضي معادل مابه التفاوت وصولي در زمان صدور پروانه ساختماني و زمان تجديد دوم با ...... (زمان هر تجديد) به اضافه 20 % عوارض پرداخت شده قبلي در زمان صدور پروانه از متقاضي تجديد پروانه محاسبه و وصول خواهد شد .

تبصره 1 :
در مواقعي كه پروانه ساختماني مالكي مفقود يا از بين رفته باشد شهرداري مي تواند با وصول مبلغ 2000 ريال (دو هزار ريال) براي هر مترمربع زيربناي پروانه ساختماني گواهي لازم را صادر نمايد . ضمناً قابل ذكر است كه هرگونه تخلف و سوء استفاده بعهده مالك پروانه ساختماني خواهد بود .

تبصره 2 :
صدو پايانكار قبل از نماكاري در معابر 10 متري و بيشتر مقدور نمي باشد ولي ساختمانهاي بيش از 3 طبقه نيز در معابر زير 10 متري ملزم به اجراي نماكاري مي باشند .

تبصره 3 :
شهرداري مي تواند در صورت وقوع عوامل غير مترقبه و خارج از اختيار مالك (ورشكستگي ، بيماري صعب العلاج و ...) و يا بر اساس احكام قضايي يا مراجع ذيصلاح كه موجب ركود عمليات ساختماني را فراهم نموده باشد با رعايت ساير مفاد تعرفه عوارض نسبت به كسر مدت ركود عمليات اجرايي ساختمان از مدت سپري شده مهلت پروانه و يا تمديد آن نسبت به بقيه مدت تاخير اتخاذ تصميم نمايد .
عوارض تاخير در احداث و تكميل پروانه ساختماني و عدم دريافت پايانكار به شرح زير خواهد بود .

در مواقعي كه صاحبان پروانه هاي ساختماني به هر دليلي بعد از وقت مقرر جهت اخذ پاپانكار به شهرداري مراجعه نمايد بر اساس بندهاي ذيل اقدام خواهد شد .

الف ) در صورت مراجعه صاحبان پروانه هاي ساختماني براي اخذ پايانكار در مدت اعتبار پروانه (مهلت پروانه و تمديد آن) به شرط مطابقت احداثيها با مفاد پروانه ساختماني بدون اخذ عوارض پايانكار صادر خواهد شد .

ب ) مراجعه صاحبان پروانه هاي ساختماني براي اخذ پايانكار بعد از اتمام مدت اعتبار پروانه (مهلت پروانه و تمديدهاي آن) نسبت به هر ماه تاخير 2% (دو درصد) مابه التفاوت عوارض زمان صدور و زمان مراجعه حداكثر تا 100% مابه التفاوت و وصول آن خواهد شد .

تبصره :
در خصوص محاسبه و وصول عوارض مابه التفاوت لازم به ذكر است در مواقعي كه به هر دليلي رقم ما به التفاوت حاصل نگردد معادل 10 % عوارض زمان صدور پروانه ساختماني محاسبه و وصول خواهد شد .