منوی اصلی
 
 نحوه صدور

نحوه صدور پروانه ساختماني :
صدور پروانه ساختماني و تعيين نوع استفاده از آنها به استناد ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداري به شرح زير صورت خواهد گرفت .

1- در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است و نوع استفاده از آن به صورت واضح و به دور از هرگونه ابهام و غيرقابل دخل و تصرف درج گردد كه اعتبار آن دو سال مي باشد .

2- مدت پروانه هاي ساختماني ويژه كه زيربناي آنها بيشتر از ده هزار مترمربع باشند به ازاي تا ده هزار مترمربع افزايش بعدي مدت اعتبار پروانه ساختماني يك سال افزايش خواهد يافت و مدت اعتبار اينگونه پروانه ها بيش از 5 سال نخواهد بود .

3- براي ساختمانهاي نظامي ، انتظامي و امنيتي نياز به ارائه نقشه هاي ساختماني نبوده شهرداري با دريافت عوارض احداث آن طبق تعرفه برابر كاربري مجاز نسبت به تعيين بروكف اقدام خواهد نمود .

تبصره :
صاحبان پروانه هاي ساختماني ويژه كه تاريخ صدورشان قبل از سال 1383 مي باشند مي توانند با پرداخت 40% (چهل درصد) مابه التفاوت ارزش منطقه اي زمان صدور پروانه و زمان مراجعه (با ضوابط و اشل روز) از مزاياي بند 2 نحوه صدور پروانه ساختماني از نظر مهلت اعتبار پروانه استفاده نمايد .