منوی اصلی
 
 اشرافیت

براير مقررات و ضوابط شهرسازي رعايت حريم اشرافيت در جهت رعايت شئون اسلامي و امنيت بيشتر در مناطق مسكوني الزامي است . در جهت رعايت حريم اشرافيت موقع صدور پروانه ساختمان و تهيه نقشه هاي ساختماني رعايت موارد زير الزامي است :

1- در گذرهاي با عرض 8 متر و كمتر از 8 متر پنجره در ارتفاع 80/1 متري تعبيه خواهد شد .

2- در گذرهاي بيش از 8 متر تا 12 متر و خود 12 متر پنجره تا ارتفاع 80/1 متر با شيشه مات بسته و بالاتر از آن با شيشه سفيد بلامانع است .

3- در گذزهاي بيش از 12 متر تا ارتفاع 80/1 پنجره معمولي با شيشه مات خواهد بود و بالاتر از آن با شيشه ساده و سفيد بلامانع است .

4- در قطعاتي كه داراي حياط خلوت مي باشند ، رعايت ارتفاع پنجره هاي بالاي همكف در ارتفاع 80/1 متر الزامي است .

ضمناً برابر مقررات تعبيه هر نوع پنجره و روشنايي در گذرهاي كمتر از 4 متر و حريم اشرافيت به نحوي كه باعث سلب آسايش و امنيت همسايه مجاور گردد ، ممنوع مي باشد .