منوی اصلی
 
 نمای شهر

ضوابط و مقررات نماي شهري (مصوبه مورخ 28/8/69)
1- كليه سطوح نمايان ساختمانهاي واقع در محدوده و حريم شهرها و شهركها كه از داخل معابر قابل مشاهده است ، اعم از نماي اصلي يا نماهاي جانبي ، نماي شهري محسوب شده ، لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب و زيبا و هماهنگ نماسازي شود .

2- صدور گواهي پايان كار ساختمان مشروط به انجام نماسازي نماهاي اصلي و جانبي است .

3- در كليه شهرهاي داراي طرح جامع و تفصيلي و هادي و شهركسازي لازم است ظرف 6 ماه از اين تاريخ ضوابط و مشخصات نماسازي هماهنگ تهيه شده و به تصويب مراجع تصويب كننده طرحها برسد .
 همراه طرحهاي جامع تفصيلي و هادي و شهركسازي كه بعد از تاريخ اين مصوبه تهيه و به تصويب خواهد رسيد ، ضوابط و مشخصات نماسازي هماهنگ نيز بايد به تصويب برسد .

4- اصول كلي ضوابط و مقررات نماي شهري ظرف يك ماه مشتركاً توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد .

5- تا زمان تهيه ضوابط و مشخصات موضوع بند 3 شهرداريها با هماهنگي وزارت كشور در نحوه صدور گواهي پايان كار اقدام خواهند نمود .

6- مهندسين مشاور و دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي موظفند در تهيه و اجرا و نظارت بر طرحهاي ساختماني نماسازي كامل كليه سطوح نمايان را رعايت كنند .