منوی اصلی
 
 عوارض

عوارض مقاوم سازي بناها و احياء بافتهاي فرسوده شهري
به منظور مقاوم سازي بناهاي شهري و تامين فضاهاي مسكوني در مناطق محروم مالكين املاك و اراضي و سازندگان حقيقي و حقوقي كه براي دريافت پروانه ساختماني مراجعه مي نمايند محاسبه عوارض آنها براي بلوكهاي مشخص شده ذيل از دفترچه ارزش معاملاتي دارايي سال 1381 و اعمال ضرايب طبق جداول زير اقدام خواهد شد . لازم به ذكر است كه اعمال ضرايب جداول زير در مواردي كه شموليت يك ملك بيش از يك جدول باشد محاسبه عوارض با ضريب آن جدولي خواهد بود كه كمترين اعمال ضرايب را به همراه دارد .
شماره بلوكهاي 20 ، 21 ، 32 ، 47 ، 48 ، 49 ، 67 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 77 ، 83 ، 85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 94 ، 95 ، 96
نقشه محدوده بافت فرسوده شهر تبريز كه بر اساس مصوبه مورخ 16/2/1384 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و تنظيم و در نهايت به تصويب كميسيون ماده پنج استان رسيده به جاي شماره بلوكهاي بافت فرسوده مشخص شده در ماده فوق ملاك عمل قرار خواهد گرفت .

جدول شماره 1 : نوع مصالح

رديف

نوع مصالح

درصد اعمال ضرايب

1

خشت خام يا گلي

30 %

2

آجر و چوب

40 %

3

آجر و آهن

50 %

4

ساير

60 %