منوی اصلی
 
 پروانه ساختمان

قوانين و ضوابط مربوط به گذربندي
1- گذرهاي با عرض 12 متر و بيش از آن :
اين گذرها به عنوان شبكه اصلي ارتباطي شهر در نقشه هاي طرح تفصيلي مشخص مي گردد و املاك واقع در مسير اين گذرها يكي از دو حالت زير را خواهند داشت :

حالت اول :
قسمتي از ملك در مسير خيابان واقع مي گردد . اگر مالك قصد اخذ پروانه ساختمان و تجديد بناي ملك را داشته باشد . در صورتي كه باقيمانده ملك قابل صدور پروانه باشد (تشخيص آن با شهرداري مي باشد) مالك مي تواند پس از كسر مقدار واقع در مسير نسبت به احداث بنا در بقيه ملك اقدام نمايد .

حالت دوم :
املاكي كه كلاً در مسير قرار مي گيرند ، در مورد اين گونه املاك به يكي از دو راه حل زير اقدام مي شود :

الف – املاك واقع در مسيرهايي كه اولويت اجرايي دارند .
ب – املاك شكست و غيرقابل سكونت واقع در مسيرهايي كه اولويت اجرايي ندارند .

2- گذرهاي با عرض كمتر از 12 متر :
در اين گذرها شهرداري مستقيما برنامه تملك نداشته ، بلكه مالكين در موقع احداث يا تجديد بنا و يا هر اقدام ديگر در ملك خود اعم از مرمت و ديواركشي و ... موظف به رعايت مقدار عقب‌كشي و پخ كه ضوابط آن در ذيل اشاره گرديده خواهند بود :

1-2- در كوچه هاي با طول كمتر از 50 متر به شرح ذيل اقدام خواهد شد :
با استناد به صورتجلسه مورخ 23/12/1385 نحوه عقب كشي در كوچه هاي با طول كمتر از 50 متر به ترتيب زير تعيين گرديده است :

1-2-1- در كوچه هايي كه به صورت پله اي بوده و داراي شيب بيش از 20% (بيست درصد) مي باشند و در صورت تعريض هم تردد خودرو امكان پذير نخواهد بود ، عرض كوچه 5/2 متر به صورت تعريض از طرفين انجام گردد .

1-2-2- در كوچه هايي كه طول آنها به اندازه يك پلاك در طرفين بوده و پلاكهاي مجاور نيز داراي دسترسي دوم به كوچه 4 متر و يا بيشتر مي باشند ، عرض كوچه تعريضي 5/2 متر به صورت تعريض از طرفين انجام گيرد .

1-2-3- در كوچه هايي كه دسترسي تنها يك پلاك ، از كوچه مورد نظر بوده و ساير پلاكها داراي دسترسي ذوم به كوچه با عرض 4 متر و يا بيشتر مي باشند ، عرض كوچه 5/2 متر به صورت تعريض از طرفين خواهد بود .

1-2-4- در كوچه هايي كه تمامي پلاكهاي موجود در آنها داراي دسترسي دوم به كوچه با عرض 4 متر و يا بيشتر مي باشند ، عرض كوچه 5/2 متر به صورت تعريض از طرفين خواهد بود .

1-2-5- كوچه هايي كه داراي طول كمتر از 20 متر مي باشند ، عرض كوچه 5/2 متر به صورت تعريض از طرفين تامين گردد (بدون در نظر گرفتن تعداد پلاكهاي موجود در گذر) .

1-2-6- كوچه هايي كه داراي قطعات بزرگ بوده و طبق ضوابط حداقل تفكيك طرح مصوب امكان تفكيك قطعه به قطعات بيشتر وجود داشته باشد و در نتيجه تراكم واحد مسكوني افزايش يابد از موارد فوق مستثني بوده و طبق ضوابط مصوب طرح تفصيلي اقدام خواهد شد .

تبصره 1 – كوچه هايي كه در وضع موجود عرض آنها بيشتر از موارد پيشنهادي فوق (بيشتر از 5/2 متر) باشد ، ملاك عمل در تعيين عرض كوچه ، وضع موجود خواهد بود .

تبصره 2 – در بقيه موارد اقدام براساس ضوابط طرح تفصيلي خواهد بود .

تبصره 3 – معبر مناسب طبق ضوابط براي قطعات تفكيكي از ملك تفكيك شده مي بايد تامين گردد .

2-2- كوچه هايي كه طول آنها بيش از 50 متر و تا 70 متر مي باشد عرض كوچه با توجه به شكل گيري كوچه 4 يا 6 متر عمل خواهد شد .

3-2- كوچه هايي كه طول آنها بيش از 70 متر و تا 150 متر مي باشد ، عرض كوچه 6 متر

4-2- كوچه هايي كه طول آنها بيش از 150 متر و تا 250 متر مي باشد عرض كوچه 8 متر

5-2- كوچه هايي كه طول آنها بيش از 250 متر مي باشد عرض كوچه 10 متر

3- ضوابط پخ :
املاكي كه در تقاطع دو گذر واقع شوند علاوه بر رعايت مقادير عقب كشي ملزم به اجراي پخ مي باشند كه حداقل ابعاد پخ 20/1 ×20/1 مي باشد و در گذرهاي 12 متر و بالاتر دو برابر يك دهم عرض كوچه كم عرض به عنوان ابعاد پخ اعمال خواهد شد .

ضوابط پخ براي معابر دسترسي مسكوني (پياده و سواره شخصي) داده مي شوند ، ولي در معابر سواره رو كه بعلت عرض بالاي معابر و ايجاد طرح هندسي لازم براي گردش راحت و ايمني وسائط نقليه نمي توان از ضابطه پخ استفاده نمود ، مي‌بايست از كمان و ضابطه لازم طبق آئين نامه هاي طراحي هندسي استفاده كرد .

پاره اي از موارد آيين نامه هاي مربوط به نظام مهندسي استان
1- به استناد صورتجلسه مورخ 23/7/75 سازمان نظام مهندسي استان و شهرداري مقرر گرديده است :

1-1- در ساختمان هاي به شرح زير طرح معماري و تاسيساتي آنها بايستي توسط مهندس معمار و تاسيسات برقي و مكانيكي ذيصلاح انجام شود :

الف – ساختمانهايي كه داراي بيش از سه طبقه سازه اي باشد .
ب – بناهاي داراي كاربري عمومي به استثناي ساختمانهاي مسكوني
ج – ساختمانهاي داراي چهار واحد مسكوني و بيشتر از آن
د – ساختمانهاي داراي زيربناي ششصد مترمربع و بيشتر از آن
هـ - ساختمانهاي تجاري داراي زيربناي بيش از 100 مترمربع

2-1- ساختمانهايي كه در بر خيابانهاي اصلي و 18 متر به بالا و يا در تقاطع هاي 12 و 16 متري و محور تاريخي و فرهنگي قرار داشته باشند طرح معماري آنها بايستي توسط مهندسين معمار تائيد گردد . جهت مساعدت مالكين اين گونه ساختمانها زيربناي تائيد شده توسط مهندس معمار در سهميه سالانه منطور نخواهد شد .

2- رعايت دستورالعمل اجرايي محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزي و نشريه شماره 112 دفتر تحقيقات و معيارهاي فني توسط مهندسين ناظر و مهندسين تاسيسات الزامي مي باشد .

3- هنگام صدور پايانكار جهت ساختمانهاي بيش از 4 طبقه علاوه بر صدور گواهي حسن انجام و اجراي عمليات توسط مهندسين ناظر سازه بايستي مهندسين ناظر تاسيسات برق و مكانيك نيز گواهي حسن انجام به اجراي عمليات توسط كارفرما تهيه و به شهرداري ارائه گردد. ضمنا اجراي مفاد در ساختمانهاي فوق الذكر در هنگام صدور پايانكار الزامي است.